Egzamin Maturalny 2013/2014

Zmień rozmiar czcionki

EGZAMIN MATURALNY 2013/2014

UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI!!!

ORIENTACYJNE GODZINY EGZAMINÓW USTNYCH

Język polski:
13.05.2014
15.05.2014
19.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
28.05.2014
29.05.2014

Język angielski:
12.05.2014
13.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
22.05.2014

Język rosyjski:
27.05.2014
28.05.2014

Harmonogram matury 2013/2014 - część pisemna

Harmonogram matury 2013/2014 - część ustna

Ważne informacje - prezentacja

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO (kliknij, żeby pobrać)

Przypominamy słuchaczom, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosna-lato 2013/2014 o obowiązku złożenia deklaracji maturalnych w sekretariacie szkoły. Przy czym:

- Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa dyrektorowi szkoły wstępną deklarację., w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013
- Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2014. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego.
- W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej do dnia 7 lutego 2014 deklaracja wstępna staje się z dniem 8 lutego 2014 deklaracją ostateczną.
- Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach
- Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
- Osoba, która zamierza ubiegać się o dostosowanie warunków i form egzaminu, składa dokumenty uprawniające do dostosowań dyrektorowi macierzystej szkoły do 31 grudnia 2013
- Absolwenci z lat poprzednich przed wypełnieniem deklaracji powinni zapoznać się z treścią poniższych  plików:

Absolwenci z lat 2005 – 2009
(kliknij, aby otworzyć)
Absolwenci z lat 2010 – 2013 (kliknij, aby otworzyć)

Druki deklaracji do pobrania: (Kliknij w nazwę załącznika, aby go otworzyć)

Załącznik 1a. Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2008 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości)

Załącznik 1b. Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013

Załącznik 1c. Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych

Kody, które należy wpisać w deklaracji w zależności od typu szkoły, której jest się słuchaczem lub absolwentem:

III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 206101-9261U

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 206101-9211T

Dostosowanie warunków egzaminu (kliknij w poniższy tekst, aby otworzyć dokument)

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 (kliknij, żeby pobrać)

I LITERATURA
1. Ojciec jako bohater literacki. W oparciu o wybrane przykłady przedstaw różne sposoby kreowania postaci.
2. Powstania narodowe w literaturze. Na podstawie trzech wybranych tekstów literackich zaprezentuj obraz wybranego zdarzenia historycznego i jego ocenę.
3. Różne sposoby ukazywania miłości. Przedstaw je, przywołując wybrane utwory literackie wybranych epok.
4. Poszukiwanie autorytetu. Przedstaw problem na podstawie trzech wybranych tekstów z różnych epok.
5. Jak rozwijał się dramat? Odwołując się do trzech wybranych utworów, omów przemiany gatunku na przestrzeni różnych epok.
6. Postawy bohaterów literackich wobec śmierci. Omów temat, sięgając do wybranych tekstów literackich.
7. Różne oblicza cierpienia. Przedstaw problem, sięgając do tekstów literackich wybranych epok.
8. Czy wolno przekraczać granice moralne? Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
9. Postawy bohaterów literackich wobec ojczyzny. Omów w oparciu o wybrane przykłady literackie różnych epok.
10. Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w świetle dzieł literatury dawnej lub współczesnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
11. Konflikty rodzinne w poznanych utworach literatury polskiej lub powszechnej. Wskaż źródła ich powstawania, przejawy i możliwości przezwyciężenia, sięgając do wybranych utworów.
12. Biblia jako źródło tematów literackich. Omów różne sposoby funkcjonowania wątków biblijnych w trzech wybranych utworach.
13. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów temat w oparciu o wybrane utwory literacki.
14. Motyw samotności w literaturze wybranej epoki. Przedstaw problem w oparciu o dowolnie wybrane utwory.
15. Które utwory literackie są dla Ciebie szczególnie znaczące w kształtowaniu systemu wartości? Przedstaw je i uzasadnij wybór.
16. Zaprezentuj utwory literackie, które stanowią ilustrację konfliktu pokoleń. Posłuż się przykładami z wybranej epoki literackiej.
17. Motywy autobiograficzne w twórczości pisarza. Omów na przykładzie wybranych utworów.
18. Różne wizerunki kobiet w literaturze. Przedstaw je, sięgając do wybranych utworów różnych epok.
19. Obraz wsi polskiej w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
20. Różne postawy człowieka w obliczu zagrożenia. Omów na podstawie wybranych utworów.
21. Dom, jego symbolika i funkcje w literaturze. Omów, sięgając do wybranych utworów literackich.
22. Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
23. Postawy bohaterów literackich wobec wojny. Przedstaw je, sięgając do wybranych tekstów literackich.
24. Poeta o sobie i swej twórczości. Skonfrontuj poetyckie manifesty kilku wybranych twórców różnych czasów.
25. Różne kreacje władców w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
26. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i renesansu. Omów na podstawie wybranych utworów literatury polskiej o obcej.
27. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.
28. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach i dokonaj jego oceny.
29. Rola tytułu, motta i dedykacji w wybranych utworach literackich. Rozwiń temat odwołując się do wybranych dzieł.
30. Degradujący wpływ systemów totalitarnych na osobowość człowieka. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
31. Kreacje świata udziwnionego w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów powstałych w XX wieku.
32. Polaków portret własny w literaturze wybranej epoki. Przedstaw różne obrazy, sięgając do wybranych tekstów, omów sposoby kreowania portretów.
33. Ewolucja polskiej prozy powieściowej. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
34. Ważne wydarzenia historyczne w literaturze polskiej. Omów sposoby ich przedstawiania i interpretowania, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
35. Kreacje ludzi szczęśliwych w prozie i poezji. Omów je na podstawie wybranych tekstów literackich.
36. Porównaj obrazy Warszawy w literaturze XIX i XX wieku. Wykorzystaj właściwe przykłady literackie.
37. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
38. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach.
39. Różne kreacje bohaterów tragicznych w utworach dramatycznych. Omów na podstawie wybranych dramatów kilku epok literackich.
40. Koncepcja patriotyzmu w tekstach różnych epok. Omów, sięgając do wybranych utworów literackich.
41. Człowiek zbuntowany jako bohater literacki. Omów, sięgając do wybranych tekstów.
42. Różne sposoby funkcjonowania tradycji antycznej w literaturze polskiej. Omów na przykładach utworów literackich jednej wybranej epoki.
43. Człowiek zniewolony jako bohater literacki. Omów w oparciu o wybrane utwory.
44. Człowiek wobec zła. Omów problem, sięgając do wybranych utworów literackich.
45. Dydaktyzm i humor w literaturze czasów stanisławowskich. Zaprezentuj zagadnienie sięgając do wybranych utworów.
46. Szekspirowskie pytania o naturę człowieka. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dramaty Szekspira.
47. Portrety bohaterów literackich poszukujących sensu życia. Zaprezentuj temat, sięgając do wybranych utworów.
48. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów problem w oparciu o teksty literackie (np. Antygona, Konrad Wallenrod, inni).
49. Bóg, świat i człowiek – wizje i interpretacje w utworach wybranych epok literackich (np. w twórczości Kochanowskiego, Kasprowicza, innych).
50. Przedstaw literackie kreacje wędrowców. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich (Odyseja, Kordian inne utwory).
51. Pokonany czy zwycięzca? – człowiek wobec nieludzkiej rzeczywistości. Omów problem w oparciu o wybrane teksty literackie (np. opowiadania oświęcimskie Borowskiego, Inny Świat Grudzińskiego, inne).
52. Przedstaw na czym polega konflikt pokoleń w wybranych utworach literackich XIX i XX w. (np. Oda do młodości Mickiewicza, twórczość Asnyka, innych).
53. Zaprezentuj literackie ogrody. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie różnych epok literackich (np. opis biblijnego raju, Żywot człowieka poczciwego, Pan Tadeusz, inne).
54. Żołnierz, powstaniec, konspirator – bohaterowie literaccy doby zaborów. Omów problem w oparciu o wybrane teksty literackie (np. Kordian, Nad Niemnem).
55. Przedstaw, w jaki sposób funkcjonuje motyw dworku szlacheckiego w literaturze polskiej (np. Pan Tadeusz, Nad Niemnem, inne).
56. Przedstaw i omów sposoby prezentacji obrazu powstań narodowych w wybranych tekstach literackich różnych epok (np. Nad Niemnem, Rozdziobią na kruki, wrony…, inne).
57. Impresjonizm, symbolizm, naturalizm w twórczości pisarzy młodopolskich (np. Tetmajera, Kasprowicza, Staffa, innych). Przedstaw i omów w oparciu o wybrane teksty.
58. Motyw śmierci funkcjonujący w tekstach literackich różnych epok. Omów w oparciu o wybrane utwory (np. Pieśń o Rolandzie, literatura barokowa, wybrane utwory S. Grochowiaka).
59. Literackie podróże do kraju dzieciństwa. Przedstaw zagadnienie w odniesieniu do wybranych tekstów (np. Pan Tadeusz, Dolina Issy, inne).
60. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaż, ze miały one istotny wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok.
61. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
62. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice miedzy nimi.
63. Wizerunek Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
64. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich.
65. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.
66. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
67. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.
68. Niepokoje ludzi schyłków wieków – dokonaj analizy zjawiska na postawie twórczości wybranych autorów.
69. Przedstaw różne ujęcia tematyki wojennej w literaturze polskiej i obcej.
70. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
71. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
72. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i plastycznych.
73. Portret kobiety jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna. Omów problem odwołując się do literatury i sztuki.
74. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje odwołując się do przykładów.
75. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów odwołując się do przykładów z różnych dziedzin sztuki.
76. Motyw Apokalipsy. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuk plastycznych różnorodność ujęć i funkcji.
77. Motyw polskiego dworu w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach różne jego wykorzystania.
78. Fascynacje górami w sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury, filmu, malarstwa.
79. Styl barokowy w literaturze, rzeźbie i malarstwie. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
80. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane dzieła.
81. Trylogia H. Sienkiewicza a Trylogia J. Hoffmana. Porównaj działa literackie z ich filmowymi adaptacjami.
82. Literackie i filmowe spotkanie z Panem Tadeuszem. Dokonaj porównania tekstu literackiego i jego filmowej adaptacji.
83. Realistyczny obraz wsi w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł.
84. Obraz cierpiącej matki w sztuce. Przedstaw i porównaj sposoby ukazania na trzech przykładach dzieł z różnych epok.
85. Motywy apokaliptyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw sposoby ich wykorzystania w wybranych dziełach.
86. Kroniki czasów pogardy. Przedstaw dzieła literackie, filmowe i inne obrazujące drugą wojnę światową.
87. Omów obrazy powstania warszawskiego w literaturze, fotografii i filmie.
88. Omów sposoby ujęcia i funkcje motywu lotu Ikara w wybranych tekstach kultury.
89. Wielkie dzieła literackie w interpretacji filmowej A. Wajdy. Omów na wybranych przykładach.
90. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
91. Portret dziecka w sztuce. Zaprezentuj temat w oparciu o przykłady z różnych dziedzin sztuki.
92. Człowiek w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.
93. Bohaterowie postępujący zgodnie z kodeksem rycerskim. Zaprezentuj wybrane literackie i filmowe kreacje takich postaci.
94. Deformacja i jej funkcje w literaturze i sztuce wybranej epoki. Przedstaw i oceń zjawisko w oparciu o wybrane przykłady.
95. Dzieło literackie i jego filmowa adaptacja. Przedstaw wybrane przykłady i zbadaj relacje miedzy nimi.
96. Realizacje filmowe dzieł A. Mickiewicza. Omów i oceń, wykorzystując wybrane przykłady dzieł i ich adaptacji.
97. Motywy ludowe w literaturze i sztuce wybranej epoki. Omów posługując się wybranymi dziełami.
98. Portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
99. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
100. Obrazy Arkadii w literaturze i sztuce. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady.
101. Apokaliptyczne wizje świata w literaturze i sztuce. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady.
102. Wybitne dzieła literackie w interpretacji znanych reżyserów filmowych lub teatralnych. Omów na wybranych przykładach.
103. Wielkie monologi romantyczne na scenach teatrów polskich. Przedstaw na wybranych przykładach.
104. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
105. Motyw smoka w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
106. Impresjonizm w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury. Dzieło malarskie jako klucz do interpretacji utworu literackiego.
107. Przedstaw związki różnych dziedzin sztuki z historią narodu.
108. Przedstaw funkcje motywu tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła (np. średniowieczne dance macabre, inne).
109. Zaprezentuj dzieła literackie inspirowane rzeźbą klasyczną. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł (np. motyw Nike z Samotraki – Nike, która się waha Herberta, inne).
110. Pory roku w literaturze i muzyce (malarstwie). Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
111. Jakie funkcje pełni obraz cierpiącej matki w literaturze i innych dziełach sztuki? Omów problem odwołując się do wybranych dzieł.
112. Przedstaw, w jaki sposób funkcjonuje naturalizm w literaturze i sztuce. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła.
113. Dokonaj porównania języka dzieła literackiego i filmowego (teatralnego) odwołując się do wybranych tekstów kultury.
114. Zaprezentuj, w jaki sposób funkcjonuje motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.
115. Rozważ rolę inspiracji antycznych we współczesnej literaturze i sztuce. Omów problem w oparciu o wybrane teksty kultury.
III JĘZYK
116. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
117. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach tekstów reklamowych.
118. Zjawisko kiczu językowego w tekstach piosenek disco polo. Omów na wybranych przykładach.
119. Językowe środki wyrażania emocji. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literackich lub zgromadzonym przez siebie materiale.
120. Język angielski we współczesnej polszczyźnie. Przedstaw problem zapożyczeń i oceń ich zasadność.
121. Język propagandy politycznej. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze jego cechy.
122. Język komentatorów sportowych a normy poprawnościowe. Scharakteryzuj problem na zgromadzonym przez siebie materiale rzeczowym.
123. Frazeologizmy mitologiczne we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
124. Zapożyczenia językowe jako sposób wzbogacania słownictwa dawniej i dziś. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
125. Specyfika gwary wybranego regionu. Scharakteryzuj w oparciu o wypowiedzi ludzi jej używających.
126. Frazeologizmy biblijne we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.
127. Stylizacje językowe w literaturze. Omów ich środki i funkcje na wybranych przykładach literackich.
128. Przedstaw zjawisko ewolucji znaczenia wyrazów w języku polskim. Omów problem na wybranych przykładach.
129. Nowomowa w tekstach socrealistycznych. Omów na wybranych przykładach.
130. Specyfika gwary okolic Białegostoku. Przedstaw na podstawie wypowiedzi ludzi starszego pokolenia.
131. Nazwy miejscowe Twojego regionu – etymologia, budowa słowotwórcza. Zbadaj problem w oparciu o zebrany materiał językowy.
132. Omów specyfikę języka wybranej grupy zawodowej.
133. Zbadaj i przedstaw etymologię nazewnictwa ulic wybranej miejscowości.
134. Błędy językowe w wybranych publikacjach prasowych. Dokonaj analizy na wybranych przykładach.
135. Język bohaterów literackich. Określ i scharakteryzuj środki językowe typowe dla wybranych bohaterów.
136. Zapożyczenia w języku polskim. Omów to zjawisko na przykładzie wybranej epoki i oceń jego skutki dla języka polskiego.
137. Język mediów a normy poprawnościowe. Scharakteryzuj problem w oparciu o zgromadzony materiał rzeczowy.
138. Zaprezentuj opracowany przez ciebie słownik gwary uczniów Twojej szkoły.
139. Omów zapożyczenia językowe występujące we współczesnej polszczyźnie.
140. Przedstaw nazewnictwo ubiorów i jego ewolucje w wybranych epokach.
141. Przedstaw specyfikę języka internautów.
142. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
143. Neologizmy i ich funkcje w twórczości wybranego pisarza. Omów zagadnienie, sięgając do wybranych tekstów.
144. Omów specyficzne cechy języka Podlasia na przykładzie wybranych utworów.
145. Język jako narzędzie manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem w oparciu o zebrany materiał.
146. Etymologia nazwisk regionu podlaskiego. Zbadaj zagadnienie w oparciu o wybrany materiał językowy.
147. Dlaczego niektóre wyrazy stają się archaizmami? Przedstaw problem w oparciu o zebrany materiał językowy.
148. Wykorzystując reklamy prasowe i telewizyjne, omów techniki decydujące o impresywności przekazów.
149. Archaizmy i neologizmy we współczesnym języku polskim. Omów ich funkcje i zasadność użycia na wybranym materiale językowym.
150. Perswazyjna funkcja języka w tekstach reklamowych. Zbadaj w oparciu o zebrany materiał językowy.
151. Przedstaw typ dialektu i omów jego funkcje w wybranym utworze literackim (np. Chłopi, Wesele, inne).
152. Dokonaj analizy form językowych wybranych nazw sklepów, instytucji, lokali.
153. Dokonaj analizy językowej wybranych tekstów piosenek współczesnych zespołów.
154. Na podstawie wybranego tekstu dokonaj analizy stylu wypowiedzi, podaj i omów jego cechy charakterystyczne oraz dominującą funkcje językową.
Opracowały:
mgr Elżbieta Jamiołkowska
mgr Monika Jamiołkowska
mgr Janina Pankiewicz
mgr Małgorzata Tarasiuk


 

  

EGZAMIN MATURALNY 2012/2013

WAŻNE INFORMACJE - PREZENTACJA


Harmonogram Egzaminów Maturalnych

 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramami pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego.

Egzaminy pisemne

Egzaminy ustne

Szczegółowe harmonogramy egzaminów ustnych

j. polski:
09.05.2013
13.05.2013
14.05.2013
15.05.2013
16.05.2013
20.05.2013
21.05.2013
23.05.2013
28.05.2013

j. angielski:
15.05.2013
20.05.2013
21.05.2013
22.05.2013

j. rosyjski:
13.05.2013
16.05.2013
27.05.2013

W razie niejasności należy kontaktować się z panią wicedyrektor Marią Korzeniecka.

EGZAMIN MATURALNY 2012/2013

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO (kliknij, żeby pobrać)

 Przypominamy słuchaczom, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosna-lato 2012/2013 o obowiązku złożenia deklaracji maturalnych w Biurze projektu. Przy czym:

-   Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 2012 wstępną pisemną deklarację.

-   Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2013. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

 

-   W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2013 deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

-   Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.

Druk deklaracji do pobrania: (Kliknij w nazwę załącznika, aby go otworzyć)

Załącznik 1a . Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2013 r. po raz pierwszy (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2007 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości)

Kod, który należy wpisać w deklaracji w zależności od typu szkoły, której jest się słuchaczem lub absolwentem:

III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 206101-9261U


Dostosowanie warunków egzaminu
(kliknij w poniższy tekst, aby otworzyć dokument)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa do 31 grudnia 2012 r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2013. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

 


Lista tematów
do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
w roku szkolnym 2012/2013

I LITERATURA

1. Ojciec jako bohater literacki. W oparciu o wybrane przykłady przedstaw różne sposoby kreowania postaci.
2. Powstania narodowe w literaturze. Na podstawie trzech wybranych tekstów literackich zaprezentuj obraz wybranego zdarzenia historycznego i jego ocenę.
3. Różne sposoby ukazywania miłości. Przedstaw je, przywołując wybrane utwory literackie wybranych epok.
4. Poszukiwanie autorytetu. Przedstaw problem na podstawie trzech wybranych tekstów z różnych epok.
5. Jak rozwijał się dramat? Odwołując się do trzech wybranych utworów, omów przemiany gatunku na przestrzeni różnych epok.
6. Postawy bohaterów literackich wobec śmierci. Omów temat, sięgając do wybranych tekstów literackich.
7. Różne oblicza cierpienia. Przedstaw problem, sięgając do tekstów literackich wybranych epok.
8. Czy wolno przekraczać granice moralne? Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
9. Postawy bohaterów literackich wobec ojczyzny. Omów w oparciu o wybrane przykłady literackie różnych epok.
10. Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w świetle dzieł literatury dawnej lub współczesnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
11. Konflikty rodzinne w poznanych utworach literatury polskiej lub powszechnej. Wskaż źródła ich powstawania, przejawy i możliwości przezwyciężenia, sięgając do wybranych utworów.
12. Biblia jako źródło tematów literackich. Omów różne sposoby funkcjonowania wątków biblijnych w trzech wybranych utworach.
13. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów temat w oparciu o wybrane utwory literacki.
14. Motyw samotności w literaturze wybranej epoki. Przedstaw problem w oparciu o dowolnie wybrane utwory.
15. Które utwory literackie są dla Ciebie szczególnie znaczące w kształtowaniu systemu wartości? Przedstaw je i uzasadnij wybór.
16. Zaprezentuj utwory literackie, które stanowią ilustrację konfliktu pokoleń. Posłuż się przykładami z wybranej epoki literackiej.
17. Motywy autobiograficzne w twórczości pisarza. Omów na przykładzie wybranych utworów.
18. Różne wizerunki kobiet w literaturze. Przedstaw je, sięgając do wybranych utworów różnych epok.
19. Obraz wsi polskiej w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
20. Różne postawy człowieka w obliczu zagrożenia. Omów na podstawie wybranych utworów.
21. Dom, jego symbolika i funkcje w literaturze. Omów, sięgając do wybranych utworów literackich.
22. Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
23. Postawy bohaterów literackich wobec wojny. Przedstaw je, sięgając do wybranych tekstów literackich.
24. Poeta o sobie i swej twórczości. Skonfrontuj poetyckie manifesty kilku wybranych twórców różnych czasów.
25. Różne kreacje władców w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
26. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i renesansu. Omów na podstawie wybranych utworów literatury polskiej o obcej.
27. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.
28. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach i dokonaj jego oceny.
29. Rola tytułu, motta i dedykacji w wybranych utworach literackich. Rozwiń temat odwołując się do wybranych dzieł.
30. Degradujący wpływ systemów totalitarnych na osobowość człowieka. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
31. Kreacje świata udziwnionego w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów powstałych w XX wieku.
32. Polaków portret własny w literaturze wybranej epoki. Przedstaw różne obrazy, sięgając do wybranych tekstów, omów sposoby kreowania portretów.
33. Ewolucja polskiej prozy powieściowej. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
34. Ważne wydarzenia historyczne w literaturze polskiej. Omów sposoby ich przedstawiania i interpretowania, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
35. Kreacje ludzi szczęśliwych w prozie i poezji. Omów je na podstawie wybranych tekstów literackich.
36. Porównaj obrazy Warszawy w literaturze XIX i XX wieku. Wykorzystaj właściwe przykłady literackie.
37. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
38. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach.
39. Różne kreacje bohaterów tragicznych w utworach dramatycznych. Omów na podstawie wybranych dramatów kilku epok literackich.
40. Koncepcja patriotyzmu w tekstach różnych epok. Omów, sięgając do wybranych utworów literackich.
41. Człowiek zbuntowany jako bohater literacki. Omów, sięgając do wybranych tekstów.
42. Różne sposoby funkcjonowania tradycji antycznej w literaturze polskiej. Omów na przykładach utworów literackich jednej wybranej epoki.
43. Człowiek zniewolony jako bohater literacki. Omów w oparciu o wybrane utwory.
44. Człowiek wobec zła. Omów problem, sięgając do wybranych utworów literackich.
45. Dydaktyzm i humor w literaturze czasów stanisławowskich. Zaprezentuj zagadnienie sięgając do wybranych utworów.
46. Szekspirowskie pytania o naturę człowieka. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dramaty Szekspira.
47. Portrety bohaterów literackich poszukujących sensu życia. Zaprezentuj temat, sięgając do wybranych utworów.
48. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów problem w oparciu o teksty literackie (np. Antygona, Konrad Wallenrod, inni).
49. Bóg, świat i człowiek – wizje i interpretacje w utworach wybranych epok literackich (np. w twórczości Kochanowskiego, Kasprowicza, innych).
50. Przedstaw literackie kreacje wędrowców. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich (Odyseja, Kordian inne utwory).
51. Pokonany czy zwycięzca? – człowiek wobec nieludzkiej rzeczywistości. Omów problem w oparciu o wybrane teksty literackie (np. opowiadania oświęcimskie Borowskiego, Inny Świat Grudzińskiego, inne).
52. Przedstaw na czym polega konflikt pokoleń w wybranych utworach literackich XIX i XX w. (np. Oda do młodości Mickiewicza, twórczość Asnyka, innych).
53. Zaprezentuj literackie ogrody. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie różnych epok literackich (np. opis biblijnego raju, Żywot człowieka poczciwego, Pan Tadeusz, inne).
54. Żołnierz, powstaniec, konspirator – bohaterowie literaccy doby zaborów. Omów problem w oparciu o wybrane teksty literackie (np. Kordian, Nad Niemnem).
55. Przedstaw, w jaki sposób funkcjonuje motyw dworku szlacheckiego w literaturze polskiej (np. Pan Tadeusz, Nad Niemnem, inne).
56. Przedstaw i omów sposoby prezentacji obrazu powstań narodowych w wybranych tekstach literackich różnych epok (np. Nad Niemnem, Rozdziobią na kruki, wrony…, inne).
57. Impresjonizm, symbolizm, naturalizm w twórczości pisarzy młodopolskich (np. Tetmajera, Kasprowicza, Staffa, innych). Przedstaw i omów w oparciu o wybrane teksty.
58. Motyw śmierci funkcjonujący w tekstach literackich różnych epok. Omów w oparciu o wybrane utwory (np. Pieśń o Rolandzie, literatura barokowa, wybrane utwory S. Grochowiaka).
59. Literackie podróże do kraju dzieciństwa. Przedstaw zagadnienie w odniesieniu do wybranych tekstów (np. Pan Tadeusz, Dolina Issy, inne).
60. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaż, ze miały one istotny wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok.
61. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
62. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice miedzy nimi.
63. Wizerunek Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.
64. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich.
65. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.
66. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
67. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.
68. Niepokoje ludzi schyłków wieków – dokonaj analizy zjawiska na postawie twórczości wybranych autorów.
69. Przedstaw różne ujęcia tematyki wojennej w literaturze polskiej i obcej.
70. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
71. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
72. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i plastycznych.
73. Portret kobiety jako odzwierciedlenie różnych koncepcji piękna. Omów problem odwołując się do literatury i sztuki.
74. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje odwołując się do przykładów.
75. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów odwołując się do przykładów z różnych dziedzin sztuki.
76. Motyw Apokalipsy. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuk plastycznych różnorodność ujęć i funkcji.
77. Motyw polskiego dworu w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach różne jego wykorzystania.
78. Fascynacje górami w sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury, filmu, malarstwa.
79. Styl barokowy w literaturze, rzeźbie i malarstwie. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
80. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane dzieła.
81. Trylogia H. Sienkiewicza a Trylogia J. Hoffmana. Porównaj działa literackie z ich filmowymi adaptacjami.
82. Literackie i filmowe spotkanie z Panem Tadeuszem. Dokonaj porównania tekstu literackiego i jego filmowej adaptacji.
83. Realistyczny obraz wsi w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł.
84. Obraz cierpiącej matki w sztuce. Przedstaw i porównaj sposoby ukazania na trzech przykładach dzieł z różnych epok.
85. Motywy apokaliptyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw sposoby ich wykorzystania w wybranych dziełach.
86. Kroniki czasów pogardy. Przedstaw dzieła literackie, filmowe i inne obrazujące drugą wojnę światową.
87. Omów obrazy powstania warszawskiego w literaturze, fotografii i filmie.
88. Omów sposoby ujęcia i funkcje motywu lotu Ikara w wybranych tekstach kultury.
89. Wielkie dzieła literackie w interpretacji filmowej A. Wajdy. Omów na wybranych przykładach.
90. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
91. Portret dziecka w sztuce. Zaprezentuj temat w oparciu o przykłady z różnych dziedzin sztuki.
92. Człowiek w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.
93. Bohaterowie postępujący zgodnie z kodeksem rycerskim. Zaprezentuj wybrane literackie i filmowe kreacje takich postaci.
94. Deformacja i jej funkcje w literaturze i sztuce wybranej epoki. Przedstaw i oceń zjawisko w oparciu o wybrane przykłady.
95. Dzieło literackie i jego filmowa adaptacja. Przedstaw wybrane przykłady i zbadaj relacje miedzy nimi.
96. Realizacje filmowe dzieł A. Mickiewicza. Omów i oceń, wykorzystując wybrane przykłady dzieł i ich adaptacji.
97. Motywy ludowe w literaturze i sztuce wybranej epoki. Omów posługując się wybranymi dziełami.
98. Portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
99. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje kreowania postaci rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
100. Obrazy Arkadii w literaturze i sztuce. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady.
101. Apokaliptyczne wizje świata w literaturze i sztuce. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady.
102. Wybitne dzieła literackie w interpretacji znanych reżyserów filmowych lub teatralnych. Omów na wybranych przykładach.
103. Wielkie monologi romantyczne na scenach teatrów polskich. Przedstaw na wybranych przykładach.
104. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
105. Motyw smoka w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
106. Impresjonizm w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury. Dzieło malarskie jako klucz do interpretacji utworu literackiego.
107. Przedstaw związki różnych dziedzin sztuki z historią narodu.
108. Przedstaw funkcje motywu tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła (np. średniowieczne dance macabre, inne).
109. Zaprezentuj dzieła literackie inspirowane rzeźbą klasyczną. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł (np. motyw Nike z Samotraki – Nike, która się waha Herberta, inne).
110. Pory roku w literaturze i muzyce (malarstwie). Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
111. Jakie funkcje pełni obraz cierpiącej matki w literaturze i innych dziełach sztuki? Omów problem odwołując się do wybranych dzieł.
112. Przedstaw, w jaki sposób funkcjonuje naturalizm w literaturze i sztuce. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła.
113. Dokonaj porównania języka dzieła literackiego i filmowego (teatralnego) odwołując się do wybranych tekstów kultury.
114. Zaprezentuj, w jaki sposób funkcjonuje motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.
115. Rozważ rolę inspiracji antycznych we współczesnej literaturze i sztuce. Omów problem w oparciu o wybrane teksty kultury.
III JĘZYK
116. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
117. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach tekstów reklamowych.
118. Zjawisko kiczu językowego w tekstach piosenek disco polo. Omów na wybranych przykładach.
119. Językowe środki wyrażania emocji. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literackich lub zgromadzonym przez siebie materiale.
120. Język angielski we współczesnej polszczyźnie. Przedstaw problem zapożyczeń i oceń ich zasadność.
121. Język propagandy politycznej. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze jego cechy.
122. Język komentatorów sportowych a normy poprawnościowe. Scharakteryzuj problem na zgromadzonym przez siebie materiale rzeczowym.
123. Frazeologizmy mitologiczne we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
124. Zapożyczenia językowe jako sposób wzbogacania słownictwa dawniej i dziś. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
125. Specyfika gwary wybranego regionu. Scharakteryzuj w oparciu o wypowiedzi ludzi jej używających.
126. Frazeologizmy biblijne we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.
127. Stylizacje językowe w literaturze. Omów ich środki i funkcje na wybranych przykładach literackich.
128. Przedstaw zjawisko ewolucji znaczenia wyrazów w języku polskim. Omów problem na wybranych przykładach.
129. Nowomowa w tekstach socrealistycznych. Omów na wybranych przykładach.
130. Specyfika gwary okolic Białegostoku. Przedstaw na podstawie wypowiedzi ludzi starszego pokolenia.
131. Nazwy miejscowe Twojego regionu – etymologia, budowa słowotwórcza. Zbadaj problem w oparciu o zebrany materiał językowy.
132. Omów specyfikę języka wybranej grupy zawodowej.
133. Zbadaj i przedstaw etymologię nazewnictwa ulic wybranej miejscowości.
134. Błędy językowe w wybranych publikacjach prasowych. Dokonaj analizy na wybranych przykładach.
135. Język bohaterów literackich. Określ i scharakteryzuj środki językowe typowe dla wybranych bohaterów.
136. Zapożyczenia w języku polskim. Omów to zjawisko na przykładzie wybranej epoki i oceń jego skutki dla języka polskiego.
137. Język mediów a normy poprawnościowe. Scharakteryzuj problem w oparciu o zgromadzony materiał rzeczowy.
138. Zaprezentuj opracowany przez ciebie słownik gwary uczniów Twojej szkoły.
139. Omów zapożyczenia językowe występujące we współczesnej polszczyźnie.
140. Przedstaw nazewnictwo ubiorów i jego ewolucje w wybranych epokach.
141. Przedstaw specyfikę języka internautów.
142. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
143. Neologizmy i ich funkcje w twórczości wybranego pisarza. Omów zagadnienie, sięgając do wybranych tekstów.
144. Omów specyficzne cechy języka Podlasia na przykładzie wybranych utworów.
145. Język jako narzędzie manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem w oparciu o zebrany materiał.
146. Etymologia nazwisk regionu podlaskiego. Zbadaj zagadnienie w oparciu o wybrany materiał językowy.
147. Dlaczego niektóre wyrazy stają się archaizmami? Przedstaw problem w oparciu o zebrany materiał językowy.